nl - fr

Laat een warmtepomp plaatsen door een vakman

Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES
1.1. “Aannemer”: de besloten vennootschap “GASCO VAN DEN BREMT”, BTW BE0887.911.472, RPR Gent (afdeling Dendermonde), met maatschappelijke zetel te Vlaamsegaaistraat 16, 9320 Aalst;
1.2. “AV”: onderhavige algemene aannemingsvoorwaarden;
1.3. “Offerte”: iedere offerte uitgereikt door de Aannemer op verzoek van de Opdrachtgever;
1.4. “Opdracht”: de in de Overeenkomst en/of Offerte beschreven werken en alle door de Aannemer te leveren prestaties in dat verband;
1.5. “Opdrachtgever”: iedere onderneming/consument die een Offerte aanvraagt bij de Aannemer of in wiens opdracht de Overeenkomst wordt uitgevoerd;
1.6. “Overeenkomst”: de Overeenkomst tussen de Aannemer en de Opdrachtgever met betrekking tot de door de Aannemer uit te voeren werken en te leveren goederen en diensten;
1.7. “Werkdag”: Elke dag – anders dan zaterdagen, zondagen of wettelijke feestdagen in BelgiŽ;

2. ALGEMEEN
2.1. Huidige AV zijn van toepassing op iedere Offerte uitgereikt door de Aannemer alsook op iedere Overeenkomst, maken van rechtswege
deel uit van de Offerte en/of Overeenkomst en sluiten van rechtswege de toepassing van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uit.
2.2. Afwijkingen van de AV zijn slechts mogelijk voor zover deze uitdrukkelijk, schriftelijk zijn opgenomen in de bijzondere voorwaarden aangegaan bij de totstandkoming van de Overeenkomst.
2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in de Overeenkomst, dient iedere wijziging aan de Overeenkomst schriftelijk te gebeuren.

3. OFFERTE
3.1. Alvorens de Offerte kan worden opgemaakt door de Aannemer, dient de Opdrachtgever de nodige plannen te bezorgen opdat de Aannemer zich kan vergewissen van de situatie ter plaatse. Indien de Aannemer dit noodzakelijk acht, zal hij zich begeven naar de plaats waar de beoogde werken dienen te worden uitgevoerd. De Opdrachtgever is exclusief verantwoordelijk voor de juistheid van de plannen alsook alle andere documenten die door haar worden bezorgd.
3.2. De Offerte is slechts geldig voor de specifieke Opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) orders, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3. De Offerte geldt evenmin voor bijkomende opdrachten en/of meerwerk als gevolg van een wijziging van de Opdracht door de Opdrachtgever, van onvoorzienbare omstandigheden of van eender welke andere objectieve reden.
3.4. De geldigheidsduur van de Offerte is beperkt tot 1 maand, tenzij anders vermeld.
3.5. Behoudens andersluidend beding, zijn de in de Offerte opgenomen prijzen exclusief alle door enige overheid geheven belastingen, taksen of andere lasten die verschuldigd zouden zijn.

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de Opdrachtgever de Offerte schriftelijk aanvaardt binnen de vooropgestelde termijn.
4.2. Indien de Opdrachtgever nalaat de Offerte schriftelijk te aanvaarden, maar de uitvoering van de Opdracht laat aanvatten na ontvangst van de Offerte, wordt de Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de Offerte en deze AV en komt de Overeenkomst eveneens tot stand.

5. AANVANG VAN DE OVEREENKOMST
5.1. De Overeenkomst kan hoe dan ook slechts worden uitgevoerd op voorwaarde dat:
- de Aannemer beschikt over alle informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst zoals, maar niet gelimiteerd tot: de vergunningen, plannen (m.i.v. de uitvoeringsplanning) en technische fiches; deze informatie dient uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de start van de Opdracht te worden voorzien;
- er ter plaatse nutsvoorzieningen zijn aangesloten, waarvan gebruik kan worden gemaakt voor de uitvoering van de Overeenkomst; wat betreft de elektriciteitsvoorziening, dient de installatie over een minimum vermogen van [X] te beschikken;
- de maten van en de gegevens over de te leveren prestaties, juist zijn en dat de bestaande werken waaraan de werken vervat in de Opdracht zich aansluiten of waarop zij aangebracht worden, in overeenstemming zijn met de overgemaakte plannen en gegevens en de regels van de kunst;
5.2. De Opdrachtgever garandeert de nauwkeurigheid, de juistheid en de volledigheid van de plannen, inlichtingen, specificaties, richtlijnen en aanwijzingen die hij aan de Aannemer heeft verstrekt, en erkent dat de door de Aannemer gegeven prijzen en termijnen hierop zijn gebaseerd. De Opdrachtgever bevestigt over de nodige omgevingsvergunning te beschikken (indien noodzakelijk) en garandeert dat op de plaats van uitvoering aan alle voorwaarden is voldaan om de Opdracht conform de wet, de omgevingsvergunning, de Overeenkomst en alle regels van de kunst te kunnen uitvoeren. Het verifiŽren van de overeenstemming van de omgevingsvergunning en de uitvoeringsplannen behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
5.3. Indien de elektriciteitsvoorziening ter plaatse niet over het vereiste vermogen beschikt cfr. Artikel 5.1, dan wel andere nutsvoorzieningen niet aanwezig zijn of over onvoldoende vermogen beschikken, zullen de bijkomende kosten (m.i.v. extra werkuren voor het plaatsen en/of weghalen van nutsvoorzieningen) worden doorgerekend aan de Opdrachtgever. Eventuele extra werkuren zullen in regie worden aangerekend. De Aannemer zal de Opdrachtgever hiervan voorafgaandelijk in kennis stellen.
5.4. De Opdrachtgever is tevens gehouden de Aannemer te vergoeden voor alle andere bijkomende kosten waarmee de Aannemer geconfronteerd wordt omdat niet voldaan is aan de voorwaarden uiteengezet in onderhavig artikel of aan de algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever.
5.5. Indien de uitvoering van de Overeenkomst niet kan aanvangen omdat niet voldaan is aan de voorwaarden bepaald in onderhavig artikel, wordt in gemeen overleg een nieuwe planning opgemaakt in functie van de bedrijfsplanning van de Aannemer.

6. PRIJS
6.1. Behoudens uitdrukkelijke afwijking in de Overeenkomst, zijn de vermelde prijzen vast. Indien de materialen evenwel worden aangekocht en geleverd door de Opdrachtgever, worden de prestaties van de Aannemer verrekend conform de eenheidsprijzen vermeld in de Overeenkomst. De eenheidsprijzen zijn vast.
6.2. In de opgegeven (eenheids)prijzen zijn onder meer begrepen: alle lonen, sociale lasten, verplaatsingskosten, taksen, verzekeringen, vergunningskosten, invoerrechten en het plaatsen van het materiaal. De kosten van het materiaal zijn slechts inbegrepen indien het materiaal rechtstreeks werd aangekocht door de Aannemer.
6.3. De kosten vermeld in Artikelen 5.3 en 5.4 zijn niet inbegrepen in de prijs.
6.4. De Aannemer behoudt zich het recht voor om te allen tijde de opgegeven prijzen aan te passen in functie van verhogingen van grondstof- en materiaalprijzen, valutaschommelingen, schaarste, verhoging van prijzen door leveranciers van de Aannemer, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies en andere objectieve oorzaken die een prijsverhoging noodzaken, die optreden na de datum van de Offerte, en dit in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden.

7. FACTURATIE
7.1. De facturatie gebeurt volgens onderstaand betalingsschema:
- 40% aanvaarding van de Offerte;
- 30% bij aanvang van de werken door de Aannemer;
- 25% lopende de uitvoering van de werken naargelang van de vordering van de werken;
- 5% bij de voltooiing van de Opdracht.
7.2. Een factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke aan opmerkingen van de Opdrachtgever binnen 8 kalenderdagen na toezending ervan.
7.3. De betaling van een factuur geschiedt binnen 30 kalenderdagen (professionals) en binnen de 8 kalenderdagen (particulier) na de
factuurdatum. De aanvaarding van de vorderingsstaat, het in gebruik nemen van de uitgevoerde werken, of de betaling van de factuur, houdt de aanvaarding, oplevering of goedkeuring van de werken in.
7.4. Bij gebrek aan een tijdige betaling, is de Opdrachtgever van rechtswege een interest verschuldigd van 8% en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het openstaand saldo.
7.5. Onder geen beding mag de Opdrachtgever zijn betalingen opschorten.
7.6. Documenten voor premies – AS Built worden pas bezorgd na betaling van het volledige (100%) bedrag van de factu(u)r(en).

8. BORGTOCHT
8.1. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke afwijking zal er geen borgtocht worden gesteld door de Aannemer. Het is de Opdrachtgever dan ook in geen geval toegestaan een bedrag in te houden op de prijs ten titel van borgtocht.

9. UITVOERINGSTERMIJN
9.1. Behoudens andersluidend akkoord, vangt de uitvoeringstermijn ten vroegste aan 3 weken nadat alle informatie zoals vermeld in Artikel 5 van deze AV aan de Aannemer is bezorgd.
9.2. De uitvoeringstermijnen zijn indicatief. Het is niet mogelijk de Aannemer aansprakelijk stellen voor schade in geval van een overschrijding van deze uitvoeringstermijnen, behoudens andersluidend akkoord.
9.3. Indien een uitvoeringstermijn is overeengekomen, is deze bindend. Niettegenstaande kan men de Aannemer niet aansprakelijk stellen voor schade in geval van de een overschrijding van deze uitvoerings- of leveringstermijnen, voor zover de vertraging niet rechtstreeks te wijten is aan de Aannemer of voor zover de vertraging niet veroorzaakt wordt door overmacht of andere externe omstandigheden die volstrekt vreemd zijn aan de Aannemer. Voor zover er deeltermijnen zouden bepaald worden, kan enkel een overschrijding van de globale uitvoeringstermijn aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid
9.4. De uitvoeringstermijnen worden geschorst gedurende perioden van Overmacht (m.i.v. weerverlet) alsook telkens de werken op bevel van de Opdrachtgever of een derde worden onderbroken, tenzij zulks rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de Aannemer

10. WIJZIGING OPDRACHT
10.1. Iedere wijziging aan de Opdracht, met inbegrip van min- of meerwerken, kan slechts uitgevoerd worden na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever en de Aannemer. In dat geval zal de Aannemer een gedetailleerde en transparante berekening van de prijsimpact van de wijziging voorleggen ter nazicht en goedkeuring door de Opdrachtgever. Indien de wijziging een verlenging van de uitvoeringstermijn tot gevolg heeft, zal de Aannemer de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen alvorens de werken worden aangevangen. De wijziging zal slechts worden uitgevoerd indien er een akkoord bestaat omtrent de prijs en de verlenging van de uitvoeringstermijn.
10.2. In geval er in de Opdracht eenheidsprijzen opgenomen zijn voor de wijzigende werken, zullen zij als basis voor de opmaak van de berekening dienen. In het andere geval, zal de Aannemer een nieuwe Offerte bezorgen aan de Opdrachtgever.
10.3. In geval van minwerken of een geheel of gedeeltelijke annulering van de Opdracht, zal de Opdrachtgever gehouden zijn de Aannemer te vergoeden voor de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten alsook voor de winstderving voor de nog niet-uitgevoerde werken, hetgeen begroot wordt op een forfaitair percentage van 10% op de prijs van de minwerken. Dit zal desgevallend worden verrekend met de voorschotten die reeds zijn betaald in uitvoering van Artikel 7.

11. UITVOERINGSMODALITEITEN
11.1. De Aannemer voert zijn Opdracht uit in overeenstemming met alle op dat ogenblik vigerende normen.
11.2. In geval van een werkonderbreking en ongeacht de duur daarvan, neemt de Aannemer alle maatregelen ter instandhouding van de uitgevoerde werken.
11.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft om welk danige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, en indien een aangetekend schrijven gedurende 8 kalenderdagen zonder enig gevolg is gebleven, is de Aannemer gerechtigd om de uitvoering van de Opdracht te onderbreken. De Aannemer heeft in dat geval recht op een termijnverlenging gelijk aan het aantal kalenderdagen begrepen tussen het verloop van de periode vermeld in het aangetekend schrijven en de datum waarop de Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen, vermeerderd met 25 Werkdagen.

12. OVERMACHT
12.1. Als overmacht wordt beschouwd elke gebeurtenis of omstandigheid die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van een partij of die de uitvoering van de verplichtingen van een partij onredelijk verzwaren zoals brand, staking, lock-out, ontploffingen, overstromingen, weersomstandigheden, natuur- en/of andere rampen, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan brandstof, aan materieel, aan werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, oorlog, overheidsbeslissingen en beslissingen van de Opdrachtgever die een invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, alsmede alle andere omstandigheden die de uitvoering van een Overeenkomst verhinderen/vertragen, en dit zowel wanneer de overmacht zich voordoet bij de Aannemer, diens leveranciers of de Opdrachtgever.
12.2. Onder overmacht wordt eveneens begrepen iedere vertraging die wordt veroorzaakt door nevenaannemers, de Opdrachtgever of derden en die een impact heeft op de uitvoeringsplanning van de Aannemer.
12.3. De door overmacht getroffen partij zal de andere partij zo snel mogelijk in kennis stellen van het geval van overmacht, waarna de uitvoering van de door overmacht aangetaste verbintenissen wordt opgeschort zolang het geval van overmacht voortduurt. Desgevallend zullen partijen opnieuw onderhandelen over de voorwaarden van de Overeenkomst.
12.4. Indien het geval van overmacht een periode van 6 maanden overschrijdt, zal elke partij het recht hebben om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige aansprakelijkheid te beŽindigen.

13. ONDERAANNEMING
13.1. Het is de Aannemer toegestaan om beroep te doen op onderaannemers.

14. PERSONEEL
14.1. De Aannemer garandeert dat alle relevante wettelijke en reglementaire normen inzake veiligheid, hygiŽne, sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden worden nageleefd.
15. OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1. De goederen en materialen worden op risico van de Opdrachtgever tot op de werf gebracht. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd.
15.2. De Opdrachtgever wordt eigenaar van de door de Aannemer geleverde materialen en installaties op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs. Tot zolang verbindt de Opdrachtgever zich ertoe deze goederen niet te vervreemden, te verpanden of met zekerheden te bezwaren.

16. OPLEVERING
16.1. Zodra de Opdracht is beŽindigd en alle prestaties zijn geleverd, vraagt de Aannemer de oplevering schriftelijk aan door een verzoek in
die zin aan de Opdrachtgever, met opgave van dag en uur dat deze kan doorgaan.
16.2. Op het moment van oplevering zal een proces-verbaal van oplevering worden opgemaakt. De opmerkingen opgenomen in het proces-
verbaal worden binnen een redelijke termijn door de Aannemer uitgevoerd. Zodra aan alle opmerkingen in het proces-verbaal is voldaan, vraagt de Aannemer aan de Opdrachtgever om dit te bevestigen. Indien de Opdrachtgever na verloop van 8 dagen nalaat de
Aannemer in kennis te stellen van enige bemerkingen, worden de werken geacht conform te zijn uitgevoerd.
16.3. De werken worden geacht integraal aanvaard te zijn op het moment van de aanvraag tot oplevering cfr. Artikel 16.1 (mits er geen of slechts onbelangrijke gebreken worden vastgesteld tijdens de oplevering), doch uiterlijk op het moment van ingebruikname, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerste voordoet. Onder ingebruikname wordt eveneens begrepen het verder uitvoeren van werken op de door de Aannemer verrichte werken, door derden en/of de Opdrachtgever (bv. het plaatsen van een vloer bovenop de door de Aannemer geÔnstalleerde vloerverwarming).
16.4. Indien er met de Opdrachtgever wordt overeengekomen om de oplevering in twee fases te laten voorlopen, zal de definitieve oplevering stilzwijgend plaatsvinden uiterlijk 12 maanden na de gunning van de voorlopige oplevering, tenzij ťťn van beide partijen een formeel verzoek tot definitieve oplevering zou stellen. In dat geval loopt de termijn van de tienjarige aansprakelijkheid van de Aannemer – indien van toepassing – vanaf de voorlopige oplevering.
16.5. Behoudens andersluidend akkoord vanwege de Aannemer, wordt het as-built dossier slechts na de voltooiing van de Opdracht vrijgegeven aan de Opdrachtgever mits het openstaand schuldsaldo op dat moment niet meer dan 500 EUR bedraagt.

17. AANSPRAKELIJKHEID
17.1. Uitvoering van de Opdracht
17.1.1. De Aannemer is slechts aansprakelijk voor de goede uitvoering van de Opdracht. Hij kan evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het concept, vervolgwerken en de controle op de uitvoering behoudens wanneer dit uitdrukkelijk tot zijn Opdracht behoort conform de Overeenkomst. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om, wanneer noodzakelijk, enige vervolgwerken nauw te laten aansluiten op het werk van de Aannemer.
17.2. Zichtbare gebreken
17.2.1. De Opdrachtgever verbindt er zich toe de uitgevoerde werken aan een normaal en zorgvuldig onderzoek te onderwerpen.
17.2.2. Zichtbare gebreken dienen te worden gemeld bij de (voorlopige) oplevering, doch minstens vόόr de ingebruikname van de werken door de Opdrachtgever cfr. Artikel 15.3. Na de gunning van de (voorlopige) oplevering/ingebruikname, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerste voordoet, kan de Aannemer niet meer aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken.
17.3. Verborgen gebreken
17.3.1. Na de aanvaarding van de Opdracht blijft de Aannemer aansprakelijk voor verborgen gebreken. Elke rechtsvordering op deze grond is echter maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de Opdrachtgever kennis krijgt of had moeten krijgen van het gebrek, zonder dat deze termijn kan verstrijken. Onderhandelingen tussen de partijen schorst deze termijn.
17.3.2. In geval van een verborgen gebrek, heeft de Opdrachtgever enkel recht op een kosteloze herstelling. Slechts wanneer een herstelling onmogelijk zou zijn, zal in onderling overleg worden bepaald op welke manier het gebrek wordt geremedieerd.
17.4. Algemene bepalingen
17.5. De aansprakelijkheid van de Aannemer, om welke reden ook, is beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de uitgevoerde werkzaamheden of geleverde diensten, en beloopt maximaal 5% van de aannemingssom zoals blijkt uit de Overeenkomst, dan wel uit de facturen (in geval er niet met een vaste prijs werd gewerkt). In geen geval is de Aannemer aansprakelijk voor productieverliezen, winstderving of elke andere onrechtstreekse schade of verlies die de Opdrachtgever zou kunnen lijden. De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer voor alle aanspraken van derden m.b.t. de uitgevoerde werken of geleverde diensten t.b.v. het gedeelte dat het bedongen maximum t.b.v. 5% overschrijdt.
17.6. Elke aanspraak op grond van zichtbare of verborgen gebreken vervalt bij verandering, herstel en/of andere werkzaamheden door de Opdrachtgever of door derden.
17.7. Onder geen beding is de Aannemer aansprakelijk voor:
- schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de Opdrachtgever of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid of het niet-naleven van de AV;
- schade ontstaan door normale slijtage, abnormale, onoordeelkundige of buitengewone aanwending en/of belasting van de uitgevoerde werken / geplaatste goederen vervat in de Opdracht;
- schade ontstaan door het niet-naleven van adviezen en instructies m.b.t. gebruik en/of onderhoud zoals verstrekt door de Aannemer en/of vermeld op de technische fiches, de handleidingen of andere verstrekte documenten;
- schade veroorzaakt door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies afkomstig van de Opdrachtgever;
- bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de Opdrachtgever na vaststelling van het gebrek;
- schade ontstaan door overmacht overeenkomstig Artikel 12.
17.8. De Opdrachtgever is hoe dan ook tegenover derden, en inzonderheid tegenover zijn naburen, volledig en exclusief aansprakelijk voor schade die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken, wanneer de Aannemer geen enkele tekortkoming kan worden verweten. De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer voor iedere mogelijke aanspraak die op grond van burenhinder tegen hem zou worden ingesteld.
17.8.1. Wat de door de Aannemer geplaatste materialen betreft, is de garantie beperkt tot de garantie die wordt verstrekt door de producent / leverancier bij wie de materialen werden aangekocht.
17.9. Indien de Aannemer wordt verzocht om ter plaatse te gaan voor een gebrek, waarvan achteraf blijkt dat dit niet te wijten is aan de uitvoering van zijn Opdracht en/of veroorzaakt werd door toedoen van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever gehouden zijn de Aannemer te vergoeden voor de werkuren en de verplaatsing.

18. REMEDIES
18.1. Partijen hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en te beŽindigen en dit zonder tussenkomst van de rechtbank indien de andere partij (1) overlijdt, (2) het voorwerp uitmaakt van een faillissementsprocedure of een aanvraag/vordering daartoe, dan wel een gerechtelijke reorganisatieprocedure, een onder voorlopig bewind plaatsing of een procedure houdende vereffening en ontbinding, (3) een ernstige tekortkoming begaat dewelke niet wordt gecorrigeerd na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling hiertoe, waarin de nalatige Partij verzocht wordt de inbreuk te corrigeren of te beŽindigen binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na verzending van de ingebrekestelling. Onder ernstige tekortkoming wordt onder meer verstaan het uitblijven van betaling van de vervallen facturen.
18.2. Ingeval van beŽindiging van de Overeenkomst lastens de Opdrachtgever cfr. Artikel 18.1 (3), is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de aannemingssom, onverminderd het recht van de Aannemer om een hogere vergoeding te eisen mits zij het bestaan en de omvang van de geleden schade bewijst.

19. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
19.1. De Aannemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door haar gemaakte plannen, ontwerpen, technische beschrijvingen en andere documenten, en dit ongeacht of aan de Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening werden gebracht. Op geen enkele wijze behelst de uitvoering van de Opdracht eveneens een overdracht van intellectuele eigendomsrechten.
19.2. De Aannemer heeft het recht om de afbeeldingen van realisaties te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de Opdrachtgever enige vergoeding of toestemming verschuldigd te zijn. De Aannemer zal de Opdrachtgever hiervan steeds informeren en zich van enige publicatie onthouden indien de Opdrachtgever zich hiertegen verzet.

20. PRIVACY
20.1. Partijen verbinden zich ertoe om de persoonsgegevens waarmee zij in contact komen in de uitvoering van onderhavige Overeenkomst op behoorlijke en zorgvuldige wijze, alsook in overeenstemming met de Privacy Wetgeving ((i) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (ii) de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) en andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens te verwerken.

21. DEELBAARHEID VAN DE OVEREENKOMST
21.1. De nietigheid van ťťn van de artikelen van deze Overeenkomst, of een deel daarvan, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan, noch van de Overeenkomst in haar geheel. Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is.
21.2. Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de Overeenkomst zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de intentie van de partijen. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) toegelaten is. Evenzo zullen alle partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor ieder aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in deze Overeenkomst.
21.3. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de FinanciŽle Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen de Partijen automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen de Partijen steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

22. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT
23.1 Op de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit de Overeenkomst of de uitvoering of beŽindiging ervan.

Heb je een vraag? Contacteer ons vrijblijvend...
Het contactformulier werd verzonden. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
*
Dit veld is verplicht!

Verzenden
Vlaamsegaaistraat 16
9320 Aalst
Oost-Vlaanderen